Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną platformy Branvity

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy BRANVITY prowadzonej pod adresem legal.branvity.pl. Regulamin niniejszy stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Platformy BRANVITY i usługodawcą świadczonych za jego pośrednictwem usług, jest Mateusz Sznober prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANVITY Mateusz Sznober w Bielsku – Białej (43-346) przy ul. Królewskiej 40C lok. 2, posiadający NIP: 6521716282, REGON: 386018707, e-mail: biuro@branvity.pl

3. Korzystanie z Platformy BRANVITY przez jej Użytkowników jest bezpłatne. Odpłatne są usługi świadczone w ramach zawartej Umowy świadczenia usług, której warunki odpłatności określa Regulamin.

4. Użytkownik korzystając z Platformy BRANVITY potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptował jego treść, zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 2 Definicje

Definicje stosowane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Cennik – spis opłat za świadczone Usługi przez Usługodawcę określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz udostępnione na Platformie.

2. Baner cookie – komunikat znajdujący się na stronie internetowej Usługobiorcy, który odbiera oraz przetwarza dane informatyczne odwiedzających ją użytkowników.

3. Dokumenty – dokumenty wymagane przez prawo w zakresie prowadzenia sklepu internetowego i/lub strony internetowej, wdrażane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy. Dokumentami są regulamin sklepu internetowego i/lub regulamin strony internetowej, polityka prywatności, polityka cookies.

4. Dostawca – dostawca Banera cookie, tj. Obiektis Ltd., Laisves ul. 60 LT-05120 Wilno, Litwa, właściciela strony internetowej CookieScript prowadzonej pod adresem cookie-script.com.

5. Dyrektywa ePrivacy – Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

6. Formularz kontaktowy – dokument wypełniany przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy BRANVITY w celu uzyskania informacji od Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług.

7. Formularz rejestracyjny – dokument wypełniany przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy BRANVITY w celu założenia Konta.

8. Formularz Zamówienia – dokument wypełniany przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy BRANVITY w celu zawarcia Umowy i nabycia oferowanych przez Usługodawcę Usług.

9. Konto – indywidualne konto internetowe Usługobiorcy na Platformie, zarejestrowane z chwilą przesłania przez Usługobiorcę prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji z danymi wymaganymi przy rejestracji. Zalogowanie na Koncie umożliwia Usługobiorcy składanie Zamówienia na Usługi za pośrednictwem Platformy.

10.  Platforma Dostawcy – platforma zarządzana przez Dostawcę i dostępna pod domeną cookie-script.com, na której Usługodawca posiada własne konto umożliwiające utworzenie subkonta dla Usługobiorcy.

11.  Platforma BRANVITY – platforma zarządzana przez Usługodawcę i dostępna pod domeną branvity.pl, dostarczająca Użytkownikom informacji na temat świadczonych Usług przedstawianych na Platformie  BRANVITY, za pośrednictwem której można uzyskać szczegółowe informacje od Usługodawcy poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, a także nabyć Usługi świadczone drogą elektroniczną składając Zamówienie.

12.  Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze strony internetowej.

13.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy BRANVITY.

14.  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

15.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

16.  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

17.  Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

18.  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy BRANVITY, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego; rodzaj i zakres świadczonych usług przez Usługodawcę został szczegółowo określony w § 3 Regulaminu.

19.  Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

20.  Usługodawca – Mateusz Sznober prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANVITY Mateusz Sznober w Bielsku – Białej (43-346) przy ul. Królewskiej 40C lok. 2, posiadający NIP: 6521716282, REGON: 386018707.

21.  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zapoznająca się z treściami umieszczonymi na Platformie BRANVITY.

22.  Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, składane za pośrednictwem Konta lub bez konieczności jego posiadania.

 

§ 3 Rodzaj i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną polegające na:

a. umożliwieniu Użytkownikom zapoznanie się z informacjami na Platformie w zakresie świadczonych Usług;

b. umożliwieniu złożenia złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy na usługi polegające na:

  • wdrożeniu i utrzymaniu na rzecz Usługobiorcy Banera cookie dostarczonego przez Dostawcę, i/lub
  • wdrożeniu na rzecz Usługobiorcy Dokumentów przygotowanych przez IT-Recht Kanzlei Alter Messeplatz 2 80339 München (dalej jako: Kancelaria).

2. Przedmiotem działalności Usługodawcy prowadzonej za pośrednictwem Platformy jest sprzedaż usług aktualnie wskazanych na Platformie oraz umożliwienie Usługobiorcy skorzystania z oferowanych usług za jej pośrednictwem. Składanie Zamówienia możliwe jest po wypełnieniu Formularza Zamówienia bez konieczności zarejestrowania Konta na Platformie, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu. Usługodawca umożliwia bezpłatne przeglądanie oferowanych Usług na Platformie.

3. Nabycie Usług odbywa się za pośrednictwem Platformy pomiędzy składającym Zamówienie (Usługobiorcą) a Usługodawcą, który administruje Platformą

4. Usługodawca w ramach Usług określonych w ust. 1 lit. c. pkt i. niniejszego paragrafu jest zobowiązany do wdrożenia Banera cookie poprzez:

a. utworzenie konta na Platformie Dostawcy w celu wprowadzenia adresu strony internetowej i/lub sklepu internetowego Usługobiorcy celem zeskanowania go pod kątem obecnie używanych plików cookies;

b. po uzyskaniu informacji określonych w pkt a. niniejszego ustępu, utworzenie na tej podstawie listy plików cookies wraz ze skategoryzowaniem ich na odpowiednie grupy;

c. wdrożenie skryptu w kodzie źródłowym strony internetowej Usługobiorcy po uprzednim uzyskaniu od Usługobiorcy danych do logowania do panelu administracyjnego strony internetowej/sklepu internetowego Usługobiorcy i/lub serwera FTP Usługobiorcy i/lub przesłaniu Usługodawcy zaproszenia do platformy Google Tag Manager.

5. Wdrożony Baner cookie jest aktualny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego wdrożenia. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Usługodawca zobowiązuje się dostosować działanie Banera cookie do obowiązujących zmian w przepisach prawa. Usługodawca zastrzega, iż Baner cookie może nie funkcjonować prawidłowo na każdej stronie internetowej, w sytuacji gdy strona internetowa Usługobiorcy nie zezwala na dołączanie zewnętrznych plików JavaScript i/lub w przypadku gdy strona internetowa Usługobiorcy używa sieci dostarczania treści (CDN – Content Delivery Network) co może spowodować blokowanie dostępu zewnętrznych robotów skanujących. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązuje się dodać adres IP Usługodawcy do tzw. białej listy (tj. godnej zaufania). W przypadku braku technicznej możliwości instalacji lub braku możliwości dodania adresu IP skanera do tzw. białej listy, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy opłatę za roczną, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

6. Usługodawca w ramach Usług określonych w ust. 1 lit. b. pkt ii. niniejszego paragrafu jest zobowiązany do wdrożenia Dokumentów:

a. po uprzednim uzyskaniu od Usługobiorcy danych do logowania do panelu administracyjnego strony internetowej/sklepu internetowego Usługobiorcy i/lub serwera FTP umieszczenie (wdrożenie) skryptu w kodzie źródłowym na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy; lub

b. poprzez przekazanie Usługobiorcy skryptu (fragmentu kodu źródłowego napisanego w języku JavaScript) z instrukcją w zakresie prawidłowego wdrożenia go na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy.

7. W przypadku Usługi świadczonej w sposób określony w ust. 6 pkt a. niniejszego paragrafu, wdrożenie Dokumentu zostanie dokonane poprzez wprowadzenie skryptu, który będzie pobierał treść danego Dokumentu z serwera Usługodawcy, a następnie pozwoli na wyświetlenie Dokumentów na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy.

8. Usługi są świadczone na rzecz Usługobiorcy przez okres 1 (jednego) roku z możliwością ich przedłużenia o kolejny rok po upływie pierwszego okresu świadczenia Usług. Usługobiorca nie jest zobowiązany do składania odrębnego oświadczenia Usługodawcy o chęci kontynuowania Umowy przed upływem wygaśnięcia okresu 1 roku.

9. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jedynie z ważnych powodów gdy:

a. Jedna ze Stron rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub Umowy, lub

b. stwierdzono podanie przez Usługobiorcę danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub

c. działania lub zaniechania Usługobiorcy negatywnie wpływają na renomę Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy, w tym narażają ją w jakikolwiek sposób na szkodę.

10.  W przypadku spełnienia świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy po jej zawarciu, tj. realizacji Zamówienia i wdrożenia treści Dokumentów i/lub Banera cookie Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.

11. Wdrożenie treści Dokumentów i/lub Banera cookie na stronie internetowej Usługobiorcy zostanie zrealizowane przez Usługodawcę w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych. Termin zaczyna swój bieg od momentu opłacenia zamówienia przez Usługobiorcę i dostarczenia Usługodawcy wszystkich niezbędnych dostępów, opisanych w niniejszym regulaminie.

12.  W terminie 14 dni przed upływem okresu 1 (jednego) roku świadczenia Usług, Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę pro forma na kwotę określoną w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, powiększoną o należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury pro forma, z terminem płatności określonym na fakturze pro forma. Brak płatności opłaty rocznej przez Usługobiorcę za kolejny okres 1 roku w terminie skutkować będzie nieprzedłużeniem Umowy na kolejny okres. Wygaśnięcie Umowy z tego tytułu będzie uprawniało Usługodawcę do wyłączenia (usunięcia) skryptu z strony internetowej/sklepu internetowego Usługobiorcy skutkującego usunięciem Dokumentów i/lub Banera cookie. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę abonamentu w rozliczeniu miesięcznym, Usługodawca otrzymywał będzie od Usługobiorcy fakturę VAT, pierwszego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego.

13.  Po zakończeniu świadczenia Usług, niezależnie od przyczyny, Usługobiorca nie ma prawa wykorzystywać, używać, rozpowszechniać i publikować Dokumentów. Kopiowanie treści Dokumentów w okresie obowiązywania Umowy jest zabronione.

14.  Dokumenty mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę jedynie w trakcie obowiązywania Umowy i w domenie sklepu internetowego i/lub strony internetowej, której jest właścicielem na dzień zawarcia Umowy. Zabrania się wykorzystywania, używania, rozpowszechniania, kopiowania i publikowania Dokumentów dla innych domen internetowych, których Usługobiorca jest właścicielem, a także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

§ 4 Zamówienia

1. Usługobiorca ma możliwość złożenia Zamówienia bez Rejestracji Konta na Platformie.

2. W celu założenia Zamówienia na Platformie BRANVITY Usługobiorca musi wybrać odpowiedni pakiet poprzez przycisk „Wybieram wdrożenie banera” lub „Wybieram wdrożenie treści” lub „Wybieram kompletny pakiet” oraz zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) przedsiębiorcy, adres korespondencyjny, adres e-mail, NIP, numer telefonu oraz adres URL strony, na której zostanie wdrożona wybrana usługa. Przed złożeniem Zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam wdrożenie banera” lub „Zamawiam wdrożenie treści” lub „Zamawiam wdrożenie pakietu”) Usługobiorca potwierdza, poprzez użycie właściwych checkboxów, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

3. Usługobiorca po złożeniu Zamówienia otrzyma na podany przez Usługobiorcę w formularzu Zamówienia adres e-mail,- fakturę, wiadomość zawierającą odnośnik URL (link) do strony internetowej Usługodawcy. Na stronie znajduje się formularz tzw. BRIEF, który Usługodawca jest zobowiązany wypełnić zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. 

4. Usługobiorca w BRIEFIE zobowiązany jest wskazać rodzaj wybranego wdrożenia Dokumentów i/lub Banera cookie (za pośrednictwem Usługodawcy lub samodzielnie – po otrzymaniu instrukcji wdrożenia wraz z właściwymi plikami/dokumentami). 

5. Wysłane przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Usługobiorcę w formularzu Zamówienia adres e-mail, wraz z fakturą oraz adresem URL do wypełnienia BRIEFU stanowi oświadczenie o zawarciu Umowy. Jeśli Usługobiorca nie opłaci faktury w terminie oraz nie wypełni BRIEFU, Umowa nie zostanie zawarta.

 

§ 5 Cena oraz formy płatności

1. Usługi świadczone są odpłatnie, w rocznej wysokości określonej w Cenniku (opłata roczna) lub miesięcznej wysokości określonej w Cenniku (opłata miesięczna). Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Ceny Usług zamieszczone na Platformie nie zawierają podatku VAT.

2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności za Usługi:

a. Przelew tradycyjny na podstawie dokumentu – faktura lub faktura proforma.

3. Realizacja Zamówienia nastąpi w terminie określonym w pkt. 11 § 3 niniejszego regulaminu

4. Po dokonaniu płatności Zamówienia na Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do przekazania faktury VAT Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Opłata roczna za świadczenie Usług zawiera aktualizacje treści wdrażanych Dokumentów, stosownie do wprowadzanych zmian w prawie, a w przypadku znaczących zmian w stanie prawnym lub faktycznym, skutkujących koniecznością dostosowania Dokumentów, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o konieczności wprowadzenia nowych treści Dokumentów. Wdrożenie nowych treści Dokumentów na podstawie zmian w przepisach prawa nastąpi niezwłocznie po uprzednim ich przygotowaniu przez Kancelarię.

 

§ 6 Warunki techniczne korzystania z Platformy BRANVITY

1. Nie jest wymagana rejestracja oraz posiadanie Konta na Platformie BRANVITY przez jej Użytkownika, ani kolejno Usługobiorcy, ale Usługodawca umożliwia korzystanie z tej Usługi, stosownie do  § 1 ust. 1 lit. b. Regulaminu. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie odnoszące się do Użytkownika stosuje się odpowiednio wobec Usługobiorcy.

2. Komunikacja z Usługodawcą odbywa się poprzez Formularz kontaktowy zawierający dane Użytkownika tj., imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu oraz miejsce na treść wiadomości do Usługodawcy lub za pośrednictwem Konta (jeśli zostało zarejestrowane przez Usługobiorcę).

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Platformy BRANVITY:

a. posiadanie połączenia z siecią Internet,

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript,

d. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

e. włączona obsługa plików cookies,

f.  posiadanie programu do odczytu plików w formacie PDF.

4. Gdy Formularz kontaktowy pozwala na dodawanie załączników, akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XML, PDF, XPS, CSV, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, ODP, GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG. Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do Formularza kontaktowego (dokumentu elektronicznego) wynosi 5 MB.

5. Platforma BRANVITY dostępna jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych powyżej.

6. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Platformy BRANVITY. Usługodawca nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy BRANVITY, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, nieprawidłowego działanie serwera, nieprawidłowego użytkowania Platformy BRANVITY przez Użytkownika, nieprawidłowego działanie sprzętu i/lub oprogramowania Użytkownika etc.

7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z wirusów, botów bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) które pozwalają na korzystanie z Platformy BRANVITY w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

8. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym treści uznawane za wulgarne lub obelżywe, propagujące treści rasistowskie, o charakterze pornograficznym, sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

§ 7 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania Platformy BRANVITY i udostępnionych Usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

c. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

d. udostępniania danych do logowania do panelu administracyjnego strony internetowej/sklepu internetowego Usługobiorcy i/lub serwera FTP Usługobiorcy osobom nieuprawnionym,

e. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług.

6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

§ 8 Odpowiedzialność

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e. niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

2. Usługobiorca nie ma prawa do edytowania treści Banera cookie. W sytuacji, w której Usługobiorca po wdrożeniu przez Usługodawcę Banera cookie samodzielnie doda do swojej strony internetowej/sklepu internetowego inne rozwiązania, które wykorzystują Pliki cookies zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od dokonania zmian na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy, pod rygorem uznania, że Baner cookie nie będzie zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co zwolni z jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcę w tym zakresie.

3. Wdrożone Dokumenty są aktualne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego wdrożenia. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Usługodawca zobowiązuje się (za pośrednictwem Kancelarii) dostosować treść Dokumentów do obowiązujących zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian dokonanych przez Usługobiorcę na swojej stronie internetowej/sklepie internetowym, które będą wymagały dostosowanie treści Dokumentów, Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tej okoliczności Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania zmian na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy pod rygorem uznania, że treści Dokumentów nie będą aktualne ze stanem prawnym i faktycznym co zwolni z jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcę w tym zakresie.

4. Usługobiorca w celu poinformowania Usługodawcy o dokonanych zmianach w stronie internetowej/sklepie może skorzystać z  formularza kontaktowego dostępnego pod URL https://legal.branvity.pl/kontakt lub innej dowolnej formy kontaktu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez niezgodność strony internetowej/sklepu internetowego Usługobiorcy z wymogami technicznymi, o których mowa w § 6 Regulaminu bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez umieszczenie skryptu przez Usługobiorcę sprzecznie z instrukcją uzyskaną od Usługodawcy oraz w okresie pomiędzy dokonaniem płatności, a momentem prawidłowego samodzielnego wdrożenia Dokumentów przez Usługobiorcę (stosownie do wybranej przez Usługobiorcę formy wdrożenia Dokumentów) .

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.

7. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści na stronie internetowej/sklepie internetowym Usługobiorcy,), nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostarczonego przez Dostawcę Banera cookie, a także nie ponosi odpowiedzialności za treści wdrożonych Dokumentów na podstawie informacji i Dokumentów przekazanych przez Kancelarię. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć Baner cookie i/lub Dokumenty lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Banera cookie i /lub Dokumentów, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kancelarii w zakresie przygotowania treści Dokumentów lub ich aktualizacji, zakończenia jej działalności, całkowitego zaprzestania świadczenia usług przez Kancelarię w zakresie przygotowania treści Dokumentów lub ich aktualizacji, wygenerowania treści Dokumentów przez Kancelarię lub innych zdarzeń na które Usługodawca nie ma bezpośredniego lub pośredniego wpływu. Opłata roczna podlega wówczas zwrotowi w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu obowiązywania Umowy. W przypadku abonamentu w rozliczeniu miesięcznym, Umowa zostaje rozwiązana wraz z zakończeniem aktualnego miesiąca rozliczeniowego.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, wynikowe lub specjalne jakiegokolwiek rodzaju lub jakiekolwiek szkody, w tym między innymi te wynikające z utraty zysków, utraty kontraktów, wartości przedsiębiorstwa, danych, informacji, dochodów lub relacji biznesowych, niezależnie od tego, czy Usługobiorca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód powstałych w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usług lub w wyniku jakichkolwiek zmian, utraty lub uszkodzenia danych, anulowania, utraty dostępu lub przestojów w pełnym zakresie, w jakim mają zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, jakie Usługobiorca może otrzymać za nieprzestrzeganie Dyrektywy e-Privacy, RODO lub jakichkolwiek innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego wobec swojej strony internetowej/sklepu internetowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że jego strona internetowa/sklep internetowy jest zgodny z Dyrektywą e-Privacy oraz RODO.

11.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Dostawcy w zakresie przygotowania Banera cookie lub jego aktualizacji, zakończenia prowadzonej działalności przez Dostawcę, całkowitego zaprzestania świadczenia usług przez Dostawcę w zakresie przygotowania Banera cookie lub jego aktualizacji, nie funkcjonowania Platformy Dostawcy uniemożliwiającej korzystanie z niej, innych zdarzeń na które Usługodawca nie ma bezpośredniego lub pośredniego wpływu. Opłata roczna podlega wówczas zwrotowi w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu obowiązywania Umowy. W przypadku abonamentu w rozliczeniu miesięcznym, Umowa zostaje rozwiązana wraz z zakończeniem aktualnego miesiąca rozliczeniowego.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, uniemożliwiające świadczenie Usług, w tym wdrożenie Banera cookie i/lub Dokumentów lub ich aktualizacji. W przypadku wystąpienia siły wyższej, opłata roczna nie podlega zwrotowi.

 

§  9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku, gdy realizacja Usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną Usług lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja Usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.

 

§ 10 Reklamacje

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Platformy BRANVITY oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: legal@branvity.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, adres e-mail Usługobiorcy, opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz numer telefonu w celu kontaktu.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawcy rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do Usługobiorcy o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu przez Usługodawcę, Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zaistniałe stosunki prawne pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, w tym na wcześniej zawarte umowy lub inne dokonane pomiędzy nimi czynności prawne.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy BRANVITY w każdym czasie i z możliwością jego pobierania.

3. Oprogramowanie i prezentowane na Platformie BRANVITY treści i funkcje, a także logotypy i elementy graficzne, stanowią prawa wyłączne Usługodawcy lub Usługodawca jest uprawniony do nich na podstawie odrębnych umów i podlegają one ochronie prawnej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

5. Spory wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy

Administratorem danych osobowych:

[dane Usługobiorcy]

zwanym dalej Administratorem

a

Podmiotem przetwarzającym, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych:

Mateuszem Sznober prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BRANVITY Mateusz Sznober w Bielsku – Białej (43-346) przy ul. Królewskiej 40C lok. 2, posiadający NIP: 6521716282, REGON: 386018707, zgodnie z informacją wskazaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanym dalej  Podmiotem przetwarzającym,

łącznie zwanymi Stronami, a z osobna także Stroną.

 

PREAMBUŁA

W związku z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia …………….. (dalej jako: Umowa zasadnicza), Strony zawierają umowę następującej treści:

 

§ 1 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

1. Powierzenie danych osobowych zgodnie z niniejszą umową następuje na podstawie:

a.  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi zwanej dalej: UODO,

b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w skrócie: RODO).

2. W trybie art. 28 RODO, Administrator jako administrator danych zgodnie z definicją art. 4 pkt 7 RODO, powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych w imieniu i na rzecz Administratora na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

3. Strony zgodnie postanawiają, że Podmiotowi przetwarzającemu będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy zasadniczej.

4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Podmiot przetwarzający będzie przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej umowie, UODO i RODO oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Administratora tylko i wyłącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu do przetworzenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych. W szczególności zobowiązuje się do:

a.  zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną;

b. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie zgodnie z zawartą Umową zasadniczą;

c. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych;

d. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych w trybie uregulowanym w Umowie zasadniczej;

e. dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

7. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Ponadto, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

8. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez niego obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

9. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej, szczegółowej wyrażonej na piśmie zgody Administratora.

10.  Roszczenie o wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego z tytułu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest zaspokojone w ramach świadczeń określonych w Umowie zasadniczej.

 

§ 2 [Zakres i cel przetwarzanych danych]

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Administratora na podstawie niniejszej umowy danych osobowych.

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w zakresie i celu realizacji Umowy zasadniczej.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, iż danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania nie będzie wykorzystywał do żadnych innych celów niż w celu wykonania Umowy zasadniczej.

 

§ 3 [Przetwarzanie danych osobowych z upoważnienia podmiotu przetwarzającego]

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Podmiotu przetwarzającego posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 RODO.

2. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia obowiązywania Umowy zasadniczej zawartej z Administratorem danych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.

3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Podmiot przetwarzający w swojej siedzibie.

4. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników, mających dostęp do powierzonych danych osobowych, tych danych w poufności.

 

§ 4 [Obowiązek informacyjny Podmiotu przetwarzającego]

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu, tj. o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych, lub w inny sposób przetwarzanych.

2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

 

§  5 [Uprawnienia kontrolne]

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. h) RODO, Administrator posiada uprawnienia kontrolne w przedmiocie weryfikacji środków zastosowanych przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych i ich zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Administrator jest uprawniony do kontrolowania Podmiotu przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych, pod względem zgodności z niniejszą umową oraz oceny zgodności przetwarzania danych z RODO. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Administratora mają prawo:

a.  wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,

b. żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,

c. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Podmiotowi przetwarzającemu.

 

§ 6 [Dalsze powierzenie danych do przetwarzania]

1. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania wymaga odpowiedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań wskazanych w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki został nałożony na Podmiot przetwarzający poprzez przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem czynności przetwarzania poinformuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania mu udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 

§ 7 [Okres obowiązywania]

1. Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas trwania Umowy zasadniczej.

2. Niniejsza umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a.  rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień niniejszej umowy powierzenia;

b. wyrządzenia przez Podmiot przetwarzający przy realizacji umowy powierzenia szkody Administratorowi lub jego klientowi;

c. uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych i nieusuwania uchybień stwierdzonych podczas kontroli w wyznaczonym terminie;

d. wszczęcia postępowania sądowego przeciw Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

3. Rozwiązanie niniejszej umowy przez Administratora na warunkach określonych w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy zasadniczej.

4. Po rozwiązaniu umowy Podmiot przetwarzający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Podmiotu przetwarzającego.

 

§ 8 [Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający]

W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający, przy wykonywaniu niniejszej umowy, przepisów RODO lub UODO, w następstwie którego Administrator – jako Administrator Danych Osobowych zostanie obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu kwoty odpowiadającej poniesionej z tego tytułu szkody, z zastrzeżeniem że dane naruszenie nastąpiło z wyłącznej winy Podmiotu przetwarzającego. W pozostałym zakresie, odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych spoczywa na Administratorze.

 

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy lub postanowienie włączone do niniejszej umowy w późniejszym terminie jest lub stanie się nieważne i niebyłe w całości lub w części, lub jeśli wystąpi oczywista luka w niniejszej umowie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień umowy. W miejsce postanowienia, które jest nieważne i/lub niebyłe, aby wypełnić tę lukę, uznaje się za przyjęte z mocą ex tunc takie postanowienie, które pod względem prawnym i ekonomicznym jest najbliższe temu, co Strony zamierzały uzgodnić lub co Strony by uzgodniły zgodnie z założeniami umowy, gdyby Strony rozważały tę kwestię w chwili zawierania umowy. Jeśli nieważność postanowienia wynika z zakresu wykonania umowy lub terminu wyznaczonego w tym postanowieniu, wówczas to postanowienie uznaje się za uzgodnione w stopniu dopuszczalnym przez prawo, który jest najbliższy pierwotnemu zakresowi postanowienia.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Strony będą dokładały wszelkich starań by kwestie sporne były rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Podmiotu przetwarzającego.

Zamów wdrożenie banera cookie oraz treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 890 zł (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 490 zł (+23% vat) - jednorazowo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie banera cookie dla swojej witryny.

w rozliczeniu rocznym - 590zł/rok (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.